- 0 +
voorwaarden en tarieven

 

Ook in 2017 wordt 3 uur dieetadvies vergoed vanuit de basis verzekering. Voor vergoeding van dieetadvies uit de basisverzekering geldt wel het verplicht eigen risico.

In diverse aanvullende verzekeringen is extra tijd voor dieetadvies opgenomen. U mag een beroep doen op uw aanvullende verzekering als de tijd vanuit de basisverzekering volledig gebruikt is. Wilt u weten of uw eigen aanvullende verzekering dieetadvies vergoedt en in welke mate? Raadpleeg dan uw polisvoorwaarden.

 

De polis van FNV/Menzis biedt haar verzekerden een mogelijkheid om naar de diëtist te gaan zonder dat dit ten koste gaat van het verplicht eigen risico. Het programma heet Beter Eten.
Meer informatie over o.a. de voorwaarden is te vinden via deze link:
Deelnemers krijgen een nota die zij zelf moeten betalen en vervolgens bij Menzis kunnen indienen. De nota wordt dan in zijn geheel vergoed.

 

 

Dieetadvies voor patiënten met Diabetes Mellitus, Cardio Vasculair Risico en COPD is in de provincie Groningen opgenomen in Geïntegreerde Eerstelijns Zorg-afspraken (ook wel bekend als ketenzorg of DBC’s). Voor vergoeding vanuit de GEZ geldt geen verplicht eigen risico!!! Omdat GEZ losstaat van de basisverzekering, komt u niet in aanmerking voor vergoeding van extra dieetadvies vanuit de aanvullende verzekering (ook niet als dit wèl in uw aanvullend pakket is opgenomen).

 

U heeft altijd een geldige zorgpas nodig. 

vergoeding door de zorgverzekeraar:

Ik heb contracten afgesloten met:

Achmea (Zilveren Kruis, OZF, Interpolis, FBTO, Avéro Achmea, Nedasco, IAK, Aevitae)

CZ, Delta Lloyd, OHRA

DSW

De Friesland

Menzis, Anderzorg, Azivo

Multizorg VRZ (VVAA, ONVZ, ASR, Eno, PNO, de Amersfoortse, Ditzo, BeterDichtbij)

VGZ (IZZ, IZA, UMC, Univé, Cares)

In de contracten met deze zorgverzekeraars zijn de tarieven 2017 opgenomen die ik voor hun klanten in rekening breng.

 

Het tarief wordt gerekend over de totale behandeltijd. Die bestaat uit 2 delen. De directe tijd is de tijd van het consult. Daarnaast besteed ik tijd aan bijvoorbeeld het uitwerken van een dieetadvies, berekeningen en rapportages naar de verwijzer. Die tijd wordt indirecte tijd genoemd.

 

geen vergoeding door de zorgverzekeraar:

Wanneer uw zorgverzekeraar dieetadvies niet vergoedt, dan gelden de onderstaande tarieven voor 2017:

 

eerste consult € 75,00
vervolgconsult standaard € 30,00
vervolgconsult kort € 15,00
vervolgconsult per e-mail € 15,00
telefonisch consult € 15,00
huisbezoek eerste consult € 97,50
huisbezoek vervolgconsult € 55,00

 

afspraak niet nakomen:

Bij verhindering geeft u dit zo snel mogelijk door. U kunt een bericht achterlaten op de voicemail, als ik de telefoon niet kan aannemen. Wanneer de afspraak niet 24 uur van tevoren is afgezegd, worden de kosten (de zogenaamde 'no show') in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed en moet u daarom zelf betalen.

 

no show eerste consult € 47,50
no show vervolgconsult standaard € 17,50
no show vervolgconsult kort € 10,00

 

Uw privacy is gegarandeerd. Tijdens de dieetbegeleiding wordt gehandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet stelt regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

 

Bent u tevreden? Vertel het een ander. Bent u niet tevreden? Vertel het mij.

Maak een afspraak om uw klachten te bespreken, waarschijnlijk komen we er samen wel uit. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u uw klacht indienen bij:

Klachtenloket Paramedici Utrecht

Postbus 19207

3501 DE  Utrecht

www.klachtenloketparamedici.nl